Zapraszamy na ZAKUPY

Zobacz naszą ofertę.


Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

  Internetowy System Obsługi Klienta umieszczony na stronie internetowej abcgraf.pl oraz jest prowadzony przez firmę FHU „ABCGRAF" z siedzibą Wieliczka, Pawlikowice 145a zwanym dalej zleceniobiorcą.
Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy ABCGRAF a Klientem korzystającym z systemu ABCGRAF.PL

Zamówienia w ABCGRAF.PL mogą składać Klienci, którzy:
- Posiadają dostęp do internetu, zarejestrowali się w systemie oraz otrzymali swój indywidualny PIN oraz hasło dostępu.
- Zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

ABCGRAF zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych.
Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 )


§ 2. Realizacja zamówień

Zleceniobiorca wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji zamieszczonej na stronie. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Wszystkie czcionki w plikach otwartych muszą być zkrzywione, mapy bitowe w kolorysty CMYK. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez klienta.

Nośniki elektroniczne na których dostarczane są prace nie są odsyłane do klienta.
Własność intelektualna klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do ABCGRAF jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

Wysyłka realizowana jest przez firmę spedycyjną. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 24 godziny (z wyjątkiem sobót,niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek materiałów do druku oraz wykonanych zleceń ponosi Zleceniodawca. Firma ABCGRAF nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika. Osobiście zlecenie można odebrać w siedzibie firmy (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny):
  ABCGRAF Wieliczka, Pawlikowice 145a, w godz. 8-16  

§ 3. Ceny i Płatności

Ceny opublikowane w cenniku na stronie abcgraf.pl są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
W chwili złożenia przez Klienta zlecenia w systemie abcgraf powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania , które zostanie zapłacone gotówką kurierowi przy dostawie, kartą płatniczą lub przelewem w przypadku firm, które uzyskały w ABCGRAF możliwość odroczonego terminu płatności.

Klienci dokonują płatności gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. Stali Klienci posiadający przyznane przez firmę ABCGRAF odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.
W szczególnych przypadkach ABCGRAF może żądać od klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.

§ 4. Reklamacje

Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. ABCGRAF nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.
Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu.
Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.).
Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

Reklamacje dotyczące ilości zamawianego produktu z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia: a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm, b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm, c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm, d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,1 mm, e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 10% ilości zamówionej. f) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez ABCGRAF reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a nasz pracownik poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie ABCGRAF Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij